Attest ved reise

Reisebrev bekreftelse på sykdom / letter of medical documentation


Denne pasienten lider av sigdcelleanemi med genotype HBSS.  Sykdommen innebærer raskt fall i blodprosent samtidig med blodproppdannelse. Sykdommen kan i løpet av timer utvikle seg til en livstruende tilstand med hjerteinfarkt, hjerneinfarkt, lungekollaps og indre organsvikt.  Akutte moderate til sterke smerter og feber skal alltid behandles på sykehus etter nærmere fastlagt prosedyre av spesialist i blodsykdommer.  Innleggelse bør gå via akuttmottak for rask oppstart av smertestillende behandling, væskeinfusjon og oksygen monitoring med blodprøvevurdering.  Blodtransfusjon kan være livreddende behandling. Ved usikkerhet skal pasienten legges inn til vurdering.  Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet hematologisk avdeling bør snarlig kontaktes ved behandling av pasienten. 


This patient suffers from sickle cell anemia with genotype HBSS. The disease involves a rapid fall in red cell blood count simultaneously with the formation of blood clots. The disease can within hours develop into a life-threatening condition with heart attack, stroke, lung collapse and internal organ failure. Acute moderate to severe pain and fever should always be treated in hospital after a further predetermined procedure by a specialist in blood diseases. Hospitalization should go through the emergency department for fast start of analgesic treatment, fluid infusion and oxygen monitoring with blood assessment. Blood transfusion can be life-saving treatment. By uncertainty the patient is to be admitted for consideration. University Hospital in Oslo, Rikshospitalet hematological department should shortly be contacted by treating the patient. If abroad this website has necessary information about the nearest specialist center treating the disease: www.globalsicklecelldisease.com


Reisebrev kan brukes ved sykdomsforverring hvor det er nødvendig å oppsøke lege.  Dette kan være aktuelt å bruke også i Norge siden svært få leger inkludert sykehusleger kjenner til alvorlighetsgraden av sykdommen og hastigheten symptomer kan utvikle seg på.   Særlig ved reise i Skandinaviske land kan dette være nyttig ettersom sykdommen her har liten utbredelse.


Den franske delen av reisebrevet er fortsatt under redigering og må ikke tas bokstavelig.

  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.